Algemene Voorwaarden van Prowebsite

 

Definities

Opdrachtgever: De persoon of organisatie die de opdracht geeft.

Opdrachtnemer: Prowebsite, de uitvoerder van de opdracht.
Meer bepaald zaakvoerder: Ginger Van den Bossche, Achterbos 242, 2400 Mol. BTW BE1010.297.956
telefoon: +32 (0)496 16 17 96  e-mail: info@prowebsite.be
Rekening BEOBANK BE20 9501 4926 6056

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de opdrachtnemer.

 

Offertes en Aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 

Uitvoering van de Overeenkomst

De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 

Wijzigingen en Meerwerk

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

Levering en Termijnen

De opdrachtnemer spant zich in om de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, maar deze zijn niet bindend.

 

Betaling en Incassokosten

Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door de opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst volledig is nagekomen.

 

Aansprakelijkheid

De opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove nalatigheid of opzet van de opdrachtnemer.

 

Overmacht

De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

 

Intellectueel Eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens de uitvoering van de opdracht behoren toe aan de opdrachtnemer.

 

Vertrouwelijkheid

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 

Geschillen en Toepasselijk Recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend de rechtbank van Leuven bevoegd.